Zobacz, jak pięknie może wyglądać Twoje opakowanie

Razem z darmową nakładką otrzymasz komplet naklejek z wdzięcznymi, letnimi motywami do samodzielnego ozdobienia swojej nakładki

Zaznacz, na które z opakowań ma pasować Twoja nakładka

Wpisz imię osoby, którą chcesz obdarować

dla
np. Ani, Zosi, Mamy, Ukochanej
wizualizacja Twojej nakładki

Wypełnij uważnie formularz,

aby nakładka dotarła pod właściwy adres

Zweryfikuj poprawność wpisanych danych, zapoznaj się z postanowieniami regulaminu i kliknij przycisk ZAMÓW.
Nakładkę otrzymasz pocztą w ciągu najbliższych 3 tygodni.

 

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
Letnia Nakładka Raffaello
(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą „Letnia Nakładka Raffaello” (dalej: „Promocja”) jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45 D, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000302412, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadająca nr NIP 5213477705.
 2. Promocja dotyczy produktów Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 126, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492113, o kapitale zakładowym 30.005.000 zł, posiadającej nr NIP 1080016327.
 3. W Promocji biorą udział produkty Raffaello 150 g i Raffaello 230 g (dalej „Produkty promocyjne” lub „Produkt promocyjny”).
 4. Promocja trwa w okresie 31 lipca – 15 listopada 2017 roku (dalej: „Okres Trwania Promocji”). Dzień 15 listopada 2017 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wysłania składającemu reklamację odpowiedzi na nią. Dokonywanie zgłoszeń w Promocji, możliwe jest w dniach 31 lipca –10 września 2017 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów upominków, o których mowa w § 2 niżej. Termin 10 września 2017 roku, godz. 23:59 jest terminem zakończenia możliwości dokonywania zgłoszeń w Promocji, chyba że Organizator, na stronie internetowej, o której mowa niżej w § 3, poinformuje o wcześniejszym wyczerpaniu zapasów upominków i wcześniejszym zakończeniu możliwości dokonywania zgłoszeń w Promocji.
 5. Promocja prowadzona jest na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie odpowiada za ewentualne braki Produktów promocyjnych w poszczególnych punktach sprzedaży w Okresie Trwania Promocji.
§ 2. Upominki

Upominkami w Promocji (dalej "Upominki") jest nakładka / owijka na produkt Raffaello 150 g lub Raffaello 230 g, przygotowana przez Uczestnika zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Regulaminu wraz z zestawem naklejek na owijkę, którymi Uczestnik może samodzielnie ozdobić nakładkę / owijkę. Upominki przeznaczone są na oryginalne opakowanie produktu Raffaello o wybranej przez Uczestnika wielkości (150 g lub 230 g) i umożliwiają nałożenie owijki na oryginalny produkt. Jeden Upominek składa się z 1 owijki / nakładki i jednego zestawu naklejek.

§ 3. Udział w Promocji i wydawanie Upominków
 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia Promocji ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoby dokonujące zakupu Produktów promocyjnych w celu nie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika, jest z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 Regulaminu, dokonanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 4 zgłoszenia (dalej łącznie jako „Zgłoszenie”) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl (dalej: "Strona Promocji"); poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie Promocji:
  1. podanie swoich danych osobowych, tj.:
   • imię i nazwisko;
   • adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (adres pod który zostanie wysłany Upominek);
   • adres poczty elektronicznej Uczestnika;
  2. wykonanie wszystkich poniższych czynności:
   • dokonanie wyboru wielkości produktu Raffaello (150 g lub 230 g), na który przeznaczony ma być Upominek. Uczestnik dokonuje dowolnego wyboru wielkości etykiet stanowiących Upominek;
   • wpisanie we właściwych polach formularza na Stronie Promocji imienia lub innego zwrotu, będącego dokończeniem zdania „Raffaello dla…”, który ma zostać umieszczony na Upominku. Jeden zwrot wpisany przez Uczestnika może zawierać nie więcej niż 12 znaków ze spacjami oraz nie może zawierać nazwiska, treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, w tym wulgaryzmów, lub stanowiących naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, lub innych praw osób trzecich. Zgłoszenia naruszające ww. postanowienia będą wykluczane z Promocji;
   • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji;
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z Promocją, w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu;
   • wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji przewidzianych w Regulaminie Promocji na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej;
   • wyrażenie zgody na używanie przez Organizatora Promocji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej z potwierdzeniem prawidłowości Zgłoszenia oraz o terminie dostarczenia Upominku lub z informacją o negatywnym zweryfikowaniu Zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej, który Uczestnik podał w Zgłoszeniu do Promocji.

   Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz udzielenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz brak zaznaczenia odpowiednich pól w Formularzu Zgłoszeniowym uniemożliwi mu wzięcie udziału w Promocji, otrzymanie informacji o prawidłowości Zgłoszenia, lub jego negatywnej weryfikacji, oraz informacji o terminie dostarczenia Upominku.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji Zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią § 3 ust. 2. Weryfikacja Zgłoszeń, będzie dokonywana przez powołaną przez Organizatora Komisję ds. Promocji, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Weryfikacja Zgłoszeń, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywać się będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania Zgłoszenia. Komisja sprawować będzie również nadzór nad całym przebiegiem Promocji.
 4. Po prawidłowym i zweryfikowanym zgodnie z ust. 3 powyżej Zgłoszeniu, Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w Zgłoszeniu informację z potwierdzeniem Zgłoszenia lub jego negatywnym zweryfikowaniem. W przypadku potwierdzenia prawidłowości zgłoszenia w wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi zostanie umieszczona informacja o terminie dostarczenia Upominku . W razie otrzymania informacji o nieprawidłowym Zgłoszeniu (dokonanie Zgłoszenia niezgodnie z Regulaminem) lub nieotrzymania żadnej informacji w terminie 72 godzin od daty Zgłoszenia Uczestnik winien dokonać ponownego Zgłoszenia bądź zgłosić reklamację w sposób wskazany w § 4 Regulaminu.
 5. Jedno prawidłowe Zgłoszenie Uczestnika uprawnia do otrzymania jednego Upominku.
 6. Upominki zostaną wydane Uczestnikom, którzy spełnili warunki opisane w ust. 2 powyżej i których Zgłoszenia przejdą proces weryfikacji opisany w ust. 3 powyżej, w terminie do trzech tygodni od dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika. Upominki zostaną przesłane pocztą, w formie przesyłki marketingowej nierejestrowanej, na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. W razie niemożliwości doręczenia Upominku Uczestnikowi z jego winy, w szczególności w razie podania nieprawidłowego adresu zamieszkania, Uczestnik traci prawo do otrzymania Upominku.
 7. Upominki wydawane są według kolejności wpływania Zgłoszeń.
 8. Upominki wydawane będą na koszt Organizatora.
 9. Uczestnik nie ma prawa żądać wydania w zamian za Upominek ekwiwalentu pieniężnego lub innej rzeczy. Uczestnik nie ma prawa żądać przeniesienia prawa do Upominku na rzecz osoby trzeciej.
 10. Z Promocji będą wykluczane Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu bądź naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobre obyczaje, a także takie, które ukazują w niekorzystnym świetle markę Raffaello, Organizatora lub Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
 11. Organizator przygotuje także uprzednio gotowe Upominki w postaci nakładek/ owijek zawierające wybrane imiona wraz z zestawem naklejek na owijkę, które będą umieszczone przy produktach Raffaello 150 g lub Raffaello 230 g w sklepie / miejscu sprzedaży produktów. Pod warunkiem dostępności powyższych gotowych Upominków w sklepie / miejscu sprzedaży produktów, Uczestnik będzie mógł przy zakupie Produktu promocyjnego odebrać gotowy Upominek, zamiast Upominku z wpisanym przez siebie, na Stronie Promocji, imieniem lub innym zwrotem. Obiór gotowego Upominku następuje wówczas bez konieczności dokonania zgłoszenia na Stronie Promocji. Niezależnie od powyższego, Uczestnik, który odebrał gotowy Upominek, może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego na Stronie Promocji pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
§ 4. Reklamacje
 1. Uczestnik chcący złożyć reklamację powinien wysłać ją listem poleconym do Organizatora na adres Unlimited sp. z o.o. ul. Włodarzewska 45 D, 02-384 Warszawa z dopiskiem „Letnia Nakładka Raffaello” w terminie do dnia 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Aby reklamacja mogła być sprawnie rozpatrzona, powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamacje nie zawierające danych Uczestnika, tj. przynajmniej imienia, nazwiska i danych kontaktowych, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję ds. Promocji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, a jeżeli Uczestnik podał inną formę kontaktu - w sposób odpowiedni do tej formy, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
§ 5. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej „Ustawa”) w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym z rozpoznaniem reklamacji i wydaniem Upominków. Administrator będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (adres na który zostanie wysłany Upominek).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492113, o kapitale zakładowym 30.005.000 zł, posiadająca nr NIP 1080016327 („Administrator”).
 3. Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodarzewskiej 45 D, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000302412, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadająca nr NIP 5213477705 jest podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji na podstawie art. 31 Ustawy.
 4. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu Uczestnik winien przesłać stosowne żądanie listownie do Organizatora na adres Unlimited sp. z o.o. ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa z dopiskiem „Letnia Nakładka Raffaello - dane osobowe”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i wydania Upominków.
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Promocji oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Wszystkie informacje od naszych Klientów są dla nas ważne.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.

Promocja dla Uczestników, którzy skończyli 18 lat.
Organizator Promocji: Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02‑384 Warszawa

Polityka Prywatności