Nagrody w konkursie:

Jak wygrać?

 • W terminie 31.07–10.09.2017 r. kup jedno z opakowań Raffaello:
  lub
 • Koniecznie zachowaj paragon.
 • Wykonaj zadanie konkursowe.
 • Wypełnij dokładnie formularz konkursowy.

Każdy paragon to szansa na wygraną!

Wyniki konkursu pojawią się w zakładce „Laureaci konkursu” po weryfikacji prawa do nagrody.

1 Wykonaj zadanie konkursowe

/

2 Zaznacz kupione opakowanie i zarejestruj zakup

3 Wypełnij formularz konkursowy

Sprawdź uważnie, czy wszystkie dane wpisane są poprawnie, zaakceptuj poniższe oświadczenia i kliknij przycisk WYŚLIJ. 

4 Wyślij zgłoszenie

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Letnia Promocja Urodzinowa”

 1. Nazwa Konkursu

  Konkurs, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest pod nazwą „Letnia Promocja Urodzinowa”.

 2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs

  Organizatorem Konkursu jest Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP 521-347-77-05, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Konkurs – znaczenie nadano w pkt. 1;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie;
  • Produkt Promocyjny – produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Konkursie, a mianowicie:
   • Raffaello 150 g,
   • Raffaello 230 g;
  • Transakcja – zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Zgłoszenie – Transakcja, zgłoszona do Konkursu poprzez rejestrację na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl w sposób opisany w pkt. 4.1 e);
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 4.1;
  • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 10 września 2017 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie;
  • Okres Zgłoszeń do Konkursu – okres od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 10 września 2017 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu;
  • Okres Konkursu – okres od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • Odpowiedź – znaczenie nadano w pkt. 4.1 e);
  • Laureaci – Uczestnicy będący zwycięzcami Konkursu;
  • Komisja Konkursowa – znaczenie nadano w pkt. 7.1.
 4. Zasady prowadzenia Konkursu
  1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. nabywa co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)
   3. w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi, co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny,
   4. zachowa paragon fiskalny dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego, przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupowanego Produktu Promocyjnego była wskazana, a w przypadku braku nazwy Produktu Promocyjnego, paragon powinien zawierać na odwrocie odręczny wpis wskazujący nazwę zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z pieczęcią sklepu. Paragon należy przechowywać do celów weryfikacji zgłoszenia oraz wydania nagrody. Paragony bez wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego lub bez potwierdzenia, o którym mowa powyżej, nie są uwzględniane. Jeden paragon fiskalny upoważnia do jednego Zgłoszenia w Konkursie;
   5. dokona w Okresie Zgłoszeń do Konkursu na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl prawidłowego Zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez kompletne wypełnienie następujących pól:
    • wykonanie zadania konkursowego polegającego na stworzeniu autorskiej wypowiedzi opisującej najpiękniejsze, letnie chwile Uczestnika z Raffaello. Wypowiedź stanowiąca odpowiedź na zadanie konkursowe nie może przekroczyć 1000 znaków, wliczając znaki interpunkcyjne i spacje. Odpowiedź musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.
     Ponadto odpowiedź:
     • nie może być tekstem uprzednio publikowanym,
     • musi być wynikiem osobistej, indywidualnej twórczości Uczestnika,
     • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
     • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Raffaello,
     • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
    • zarejestrowanie zakupu Produktu Promocyjnego poprzez:
     • wpisanie danych z paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego, tj. numeru paragonu oraz daty zakupu
     • wskazanie zakupionego Produktu Promocyjnego poprzez zaznaczenie właściwego opakowania
    • wypełnienie formularza konkursowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika,
    • złożenie następujących oświadczeń, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl.:
     1. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu,
     2. potwierdzenie pełnoletności Uczestnika,
     3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem,
     4. zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji przewidzianych Regulaminem Konkursu na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, oraz
     5. zgoda na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik podał w Zgłoszeniu do Konkursu.

     Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczeń, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz brak ich złożenia uniemożliwi mu wzięcie udziału w Konkursie, uzyskanie informacji o nagrodzie wygranej w Konkursie oraz otrzymanie nagrody w Konkursie,

    • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.

   Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia.

  2. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 4.1.oraz:
   • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Konkursu,
   • obejmujące Transakcje dokonane poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych,
   • nie zawierające danych wymaganych podczas dokonywania Zgłoszenia wymienionych w pkt 4.1.e), oraz nie zawierające oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.1. e) i, ii, iii, iv, v Regulaminu, poprzez brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl.

   Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Konkursie.

  3. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden paragon fiskalny dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych stanowi jedno Zgłoszenie. Uczestnik może zgłosić ten sam paragon fiskalny tylko jeden raz do Konkursu. W przypadku zgłoszenia więcej, niż jeden raz tego samego numeru paragonu przez tego samego Uczestnika, pod uwagę brane jest wyłącznie pierwsze Zgłoszenie.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Konkursu, członkowie władz i pracownicy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. i Ferrero Polska Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
 5. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU, OKRES KONKURSU
  1. Dokonywanie Transakcji, uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 10 września 2017 roku.
  2. Dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 10 września 2017 roku.
  3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 lipca 2017 roku, a kończy w dniu 20 grudnia 2017 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Konkursu). Datą zakończenia Konkursu jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 6. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD i RODZAJE Nagród w konkursie
  1. W Konkursie przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
   1. 3 nagrody główne (dalej: „Nagroda główna”). W skład każdej Nagrody Głównej wchodzą:
    • Imienne Vouchery biura podróży o łącznej wartości brutto 25 000,00 zł (pięć bonów o wartości brutto 5 000,00 złotych każdy);
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 2 778,00 zł.
    Zasady realizacji voucherów opisane są w Załączniku nr 3;
   2. 25 nagród II stopnia (dalej: „Nagroda II stopnia”). W skład każdej Nagrody II stopnia wchodzi:
    • aparat Polaroid Snap Touch z opakowaniem 20 szt. wkładów do drukowania zdjęć o wartości brutto 900,00 zł,
    • dodatkowa nagroda pieniężna o wartości brutto 100,00 zł.
  2. Łącznie w Konkursie jest do wygrania 28 nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 108 334,00 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote brutto).
  3. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Konkursie) ma prawo tylko do jednej Nagrody uzyskanej, jako wygrana w Konkursie. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody do tego samego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.
  4. Zasady przyznawania Nagród opisane są w pkt. 7.
  5. Nagroda główna oraz Nagrody II stopnia, wskazane w pkt. 6.1a) i b), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez płatnika podatku przed wydaniem nagrody rzeczowej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Sposób prowadzenia konkursu, miejsce i termin wyłonienia laureatów
  1. Laureaci Nagród w Konkursie są wybierani przez Komisję Konkursową, składającą się z 3 osób powoływanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa prowadzi nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem Nagród.
  2. Komisja Konkursowa będzie oceniać nadesłane Odpowiedzi według następujących kryteriów:
   1. merytoryczne dopasowanie do tematu zadania i kreatywność,
   2. oryginalność,
   3. styl wypowiedzi i poprawność językowa.
  3. Komisja Konkursowa oceni nadesłane, poprawne Odpowiedzi na posiedzeniu w dniu 15 września 2017 roku. Komisja wyłania 28 Laureatów oraz 28 Zgłoszeń (po jednym do każdej Nagrody) na listę rezerwową.
 8. Sposób i termin ogłaszania wyników
  1. Wyniki Konkursu zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do Nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 8.2. – 8.6. poniżej.
  2. Laureaci Nagród głównych oraz Nagród II stopnia w Konkursie są informowani o przyznaniu prawa do Nagrody oraz warunkach wymaganych do jej wydania, poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, a także telefonicznie na numer podany w Zgłoszeniu. W wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów oraz w rozmowie telefonicznej z Laureatami Nagród, Laureaci proszeni są o przesłanie:
   1. oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego;
   2. danych osobowych - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania;
   3. numeru telefonu – podanego w Zgłoszeniu do Konkursu;
   4. wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Laureata Nagrody II stopnia.
  3. Informacja mailowa i telefoniczna o Nagrodzie są przekazane w ciągu 2 dni roboczych (przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia następnego po dniu, w którym Komisja Konkursowa dokonała wyboru Laureatów oraz wytypowała listę rezerwową. W tym czasie Organizator dokonuje wysyłki maila na adres mailowy podany w Zgłoszeniu oraz dokonuje 3 prób kontaktu telefonicznego dziennie z Laureatem, minimum 5 sygnałów ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej) na numer telefonu, który podano w Zgłoszeniu do Konkursu (maksymalnie 6 prób w ciągu 2 dni roboczych). Przez nieudaną próbę połączenia telefonicznego z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego w kolejnym dniu roboczym (maksymalnie 6 prób w ciągu 2 dni roboczych).
  4. Brak kontaktu z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w terminach opisanych powyżej, skutkuje utratą prawa do Nagrody.
  5. W stosunku do Uczestników z listy rezerwowej podejmowana jest taka sama procedura jak opisana w pkt 8.3.
  6. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał paragonu fiskalnego uprawniający do otrzymania Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi przekazać zwrotnie na adres wskazany poniżej dane, wskazane w pkt. 8.2., wraz z oryginałem paragonu fiskalnego:

   Adres dostarczenia:
   Unlimited Sp. z o.o.
   Ul. Włodarzewska 45D
   02-384 Warszawa
   z dopiskiem ”Letnia Promocja Urodzinowa”

   Dane wraz z oryginałem paragonu fiskalnego muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia Laureata telefonicznie i mailowo o przyznanym prawie do nagrody zgodnie z pkt. 8.3 powyżej. Powinny zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską, bądź dostarczone przez Laureata lub upoważnioną przez niego osobę do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 17.00).

  7. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
   1. nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie danych i oryginału paragonu fiskalnego zgłoszonego do Konkursu;
   2. przesłania lub dostarczenia paragonu fiskalnego, który jest zniszczony lub jest nieczytelny;
   3. przesłania paragonu fiskalnego, którego data wskazuje, że zakup został dokonany poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych lub wskazany jest na nim inny numer paragonu niż podany w Zgłoszeniu do Konkursu;
   4. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.

   W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

  8. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata Nagrody z powodów opisanych w pkt. 8.3 lub 8.7 Nagroda przechodzi na Uczestnika, który został wytypowany przez komisję Konkursową na liście rezerwowej. Osoba nabywająca prawo do Nagrody informowana jest o tym fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt.8.2 i 8.3. W przypadku, gdy Uczestnik rezerwowy traci prawo do otrzymania Nagrody na warunkach opisanych w pkt 8.3 lub 8.7, przypadająca na niego Nagroda zostaje niewydana.
  9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  10. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym rozdziale.
 9. Miejsce i termin wydawania nagród
  1. Nagrody przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską nie później niż do dnia 15 listopada 2017 roku. O terminie wydania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest telefonicznie na numer telefonu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail, które podane są w Zgłoszeniu. Nagroda powinna zostać odebrana przez Laureata osobiście, bądź przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa (sporządzonego wg wzoru, którego treść znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu) udzielonego przez Laureata, którego podpis na pełnomocnictwie został poświadczony przez notariusza.
  2. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
  3. Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe ani przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
  4. W przypadku, gdy:
   1. nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3. lub 8.7. oraz wyczerpania listy rezerwowej zgodnie z pkt. 8.8;
   2. Laureat odmawia przyjęcia Nagrody poprzez:
    • przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia Nagrody,
    • odmowę przyjęcia przesyłki z Nagrodą;

   Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora (po wyczerpaniu Uczestników z listy rezerwowej).

 10. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 02-384 Warszawa, Włodarzewska 45D, począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od dnia 31 lipca 2017 roku) do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród zgodnie z pkt. 9.1. powyżej (tj. do dnia 22 listopada 2017 roku). O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Letnia Promocja Urodzinowa”.
  2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika lub w przypadku, gdy Uczestnik określił inną formę kontaktu – w sposób odpowiedni do tej formy.
  4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, podawanych w formularzu zgłoszeniowym jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126. Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), przy ul. Włodarzewskiej 45 D, jest podmiotem, któremu Ferrero powierzyła, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922), w związku z organizacją Konkursu, przetwarzanie danych osobowych Uczestników, podawanych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922), oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.
  2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania Uczestnika. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Konkursie, w tym kontaktu z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów i wydania Nagród w Konkursie.
  3. Kompletne wypełnienie formularza z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na warunkach podanych w formularzu, o którym mowa w pkt. 4.1 e) Regulaminu, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
  4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora i przesłać je listownie na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora konkurs@raffaello25lat.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  5. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji. W tym celu Uczestnik powinien przesłać stosowną informację do Organizatora, listownie na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora konkurs@raffaello25lat.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  6. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wycofanie zgody może w szczególności nastąpić poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres e-mail Organizatora konkurs@raffaello25lat.pl lub abiferreropl@ferrero.com, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.raffaello25lat.pl, co zostanie potwierdzone komunikatem o przyjęciu Zgłoszenia wyświetlanym na ekranie zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu.
  2. Przy urządzaniu Konkursu Organizator opiera się na treści Regulaminu, a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, ze zmianami - „kodeks cywilny”) oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  3. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl, oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany pocztą przez Organizatora.
  4. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.raffaello25lat.pl.
Pobierz regulamin z załącznikami

Laureaci konkursu

 • 1. Agnieszka tel.606750...
 • 2. Anna tel.504672...
 • 3. Magdalena tel.795473...
 • 1. Agata tel.796674...
 • 2. Agata tel.796962...
 • 3. Agnieszka tel.504140...
 • 4. Aleksander tel.507317...
 • 5. Alicja tel.889000...
 • 6. Anna tel.601083...
 • 7. Anna tel.724618...
 • 8. Anna tel.792901...
 • 9. ANNA tel.576483...
 • 10. Diana tel.504995...
 • 11. Grzegorz tel.795388...
 • 12. Joanna tel.515860...
 • 13. Joanna tel.604401...
 • 14. Joanna tel.694878...
 • 15. Klaudia tel.691431...
 • 16. Korneliusz tel.693109...
 • 17. Magdalena tel.505216...
 • 18. Marek tel.605087...
 • 19. Marek tel.726341...
 • 20. Paulina tel.792855...
 • 21. Paweł tel.500534...
 • 22. Piotr tel.603992...
 • 23. Tomasz tel.791232...
 • 24. Urszula tel.605669...
 • 25. Wioleta tel.505625...

Kontakt

Wszystkie informacje od naszych Klientów są dla nas ważne.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.

Konkurs dla Uczestników, którzy skończyli 18 lat.
Organizator Konkursu: Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02‑384 Warszawa

Polityka Prywatności